سخنرانی آقای دکتر آدمی معاون آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی
آقای دکتر آدمی به تاثیر فناوری های نوین در آموزش بر حکمرانی داخلی و بین المللی اشاره کردند. وی افزود: اگر نظام آموزشی را مجموعه ای از محیط، فرایند و بازیگران بدانیم در هر سه این ها ما شاهد تحول هستیم، و کسی نیز قابلیت کنترل و مدیریت کامل این فضا را نخواهد داشت، ما در چنین مختصاتی از فناوری زندگی می کنیم که امکان برخورد را به سادگی به شما نمی دهد. معاون آموزشی دانشگاه عالمه، توسعه فناوری را توسعه ای خطی دانست و این به معنای برگشت ناپذیری به عقب است، و مطالعات تاریخی درباره مواجهه ایرانیان با فناوری را برای درک بیشتر بستر فرهنگی و همچنین پیوست فرهنگی فناوری ضروری دانستند. وی با تاکید بر اهمیت چگونگی رفتار ما با فناوری، بر لزوم جمع بندی در خصوص نوع برخورد ما با فناوری ها و بررسی اینکه فناوری ها چه از ما می گیرند و چه به ما می افزیند، مدیریت و پذیرش این فضا را الزم بر شمردند، و عدم فهم نخبگانی و اجماع نخبگانی در این حوزه را یکی از دالیل اخالل در این حوزه نام بردند. دکتر آدمی با بیان اینکه امروزه تکنولوژی ها درحال جایگزینی با انسان ها می باشد، بر اهمیت بررسی نسبت انسان با تکنولوزی در آینده و اینکه چه نوع انسانی را در آینده به ارمغان می آورد و چه تاثیری در حوزه علوم انسانی دارد نیز تاکید کردند.

لینک فایل صوتی سخنرانی جناب آقای دکتر آدمی

login