• هزینه داوری مقالات پس از پذیرش مقاله پرداخت می شود: هزینه مقاله برای دانشجویان و اساتید دانشگاه علامه طباطبائی و معلمان که نویسنده مسئول هستند، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و برای سایر نویسندگان مسئول، مبلغ 300 هزار تومان.
  • هزینه شرکت در همایش بصورت حضوری در روز چهارشنبه دهم اسفندماه: برای تمام مهمانان ۱۵۰ هزار تومان
  • هزینه شرکت در هر کارگاه آموزشی برای تمام شرکت کنندگان مبلغ 75 هزار تومان
login