سخنرانی آقای دکتر معتمدی رییس دانشگاه عالمه طباطبایی
دکتر معتمدی در این همایش با اشاره به برگزاری سه همایش یادگیری سیار با فاصله زمانی سه سال، گفت: در این مدت ادبیات متناسب تولید شده است و باید به سمت استفاده های یادگیری سیار در آموزش حرکت کنیم. هرچند استفاده از یادگیری سیار در آموزش رسمی چالش هایی به همراه دارد ولی توانسته خود را به خوبی نشان دهد. اینکه ما از یادگیری سیار چگونه و در چه ابعادی می توانیم استفاده کنیم موضوع بسیار مهمی است. وی با بیان اینکه رشد دانش در جهان در سال های اخیر سرعت حیرت آوری داشته است، افزود: یکی از مشکالت بشرِ امروز این است که چگونه و با چه روشی باید این دانش تولید شده را منتقل کند و اصال چه بخش هایی از دانش را باید منتقل کند. رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی با تاکید بر اینکه رشد دانش سرعت پیدا کرده ولی در حلقه هایی نیز گرفتار شده است، گفت: شبکه های اطالعاتی و امنیتی قدرت های بزرگ، سرمایه داری و نظام های سیاسی اجتماعی برخی از حلقه هایی است که دانش در آنها گرفتار شده است. شبکه های امنیتی و اطالعاتی قدرت های بزرگ دانش را رصد می کنند. اینکه چه چیزی علم است و چه چیزی دانش و چه چیزی باید ترویج شود، ناشی از نظام سرمایه داری بر اساس منافع خود است. نظام های سیاسی- اجتماعی نیز در جهت اهداف خود نسبت به دانش، گزینشی عمل می کنند. بنابراین توجه به این مسائل بسیار مهم است. وی با بیان اینکه علم سیاست بَردار است و تحت تاثیر سیاست جهت پیدا می کند، گفت: امروزه در دنیا، اندیشه و تفکر غربی بر روی دانش تسلط یافته است. مدیریت دانش در جهان امروز بسیار پیچیده و تحت تاثیر ترجیحات نظام سیاسی- اجتماعی است . دکتر معتمدی ادامه داد: وقتی به مسئله مدیریت دانش نگاه می کنیم، فرآیندی به نام یادگیری سیار پیدا می شود که تکنولوژی در آن مسئله اصلی است. همانطور که دانش با سرعت متحول شده است، تکنولوژی نیز با همان سرعت تحول پیدا کرده است و امروزه از این ظرفیت برای انتقال دانش استفاده می شود. وی تاکید کرد: در یادگیری سیار مزایا و سهولت دسترسی وجود دارد و ما را به دانش جهانی وصل می کند اما نباید از جنبه های دیگر غافل باشیم. از اینکه ما در این مسیر چگونه می توانیم اندیشه، ترجیحات و جهت دهی خود را داشته باشیم، نباید غافل باشیم. باید از این گفت و گوها و نشست ها در جهت تسلط بر فضای یادگیری سیار به خوبی استفاده کنیم.

لینک فایل صوتی سخنرانی دکتر معتمدی

login