آشنایی با ماهیت، سیاستگذاری و برنامه ریزی برای بکارگیری فناوری های نوین در نظام های رسمی آموزش 

نتایج تحقیقات و مطالعات تطبیقی

طراحی، تولید محتوا و درس افزارهای آموزشی و ارزشیابی

ملاحظات دینی و اخلاقی برای بهره مندی از بستر موبایل در نظام رسمی آموزش

یادگیری سیار بعنوان فناوری نوظهوردر سازمان ها

بازطراحی پلت فرم های یادگیری سیار رایج در سازمان ها

توجه به ابعاد زیبایی شناسی 

فرصت ها و محدودیت های یادگیری سیار در سازمانها