اعضای کمیته علمی همایش (به ترتیب حروف الفبا)

ردیف

نام

نام خانوادگی

محل خدمت

مدرک تحصیلی

رتبۀ علمی

۱

علی

آدمی

دانشگاه علامه طباطبائی

روابط بین الملل

دانشیار

۲

روشن

احمدی

دانشگاه شهید رجایی

تکنولوژی آموزشی

استادیار

۳

نرجس خاتون

اویسی

دانشگاه علامه طباطبائی

تکنولوژی آموزشی

مربی

۲۹

حجت اله

الماسی

وزارت آموزش و پرورش

تکنولوژی آموزشی

دانش آموخته دکتری

۴

احمد

برجعلی

دانشگاه علامه طباطبایی

روانشناسی بالینی

استاد

5

مریم

پورجمشیدی

دانشگاه بوعلی سینا

تکنولوژی آموزشی

استادیار

6

زهرا

جامه بزرگ

دانشگاه علامه طباطبائی

تکنولوژی آموزشی

استادیار

7

فاطمه

جعفرخانی

دانشگاه علامه طباطبائی

تکنولوژی آموزشی

استادیار

۸

محمد

جمشیدی مقدم

دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار

تکنولوژی آموزشی

دانش آموخته دکتری

۹

جواد

حاتمی

دانشگاه تربیت مدرس

برنامه ریزی درسی

استاد

۱۰

رضوان

حکیم زاده

دانشگاه تهران

برنامه ریزی درسی

دانشیار

۱۱

روح اله

خدابنده لو

دانشگاه سلطان قابوس

تکنولوژی یادگیری

استادیار

۱۲

سحر

رحیمیان

مدرس دانشگاه و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار

تکنولوژی یادگیری

دانش آموخته دکتری

۱۳

محمد علی

رستمی نژاد

دانشگاه بیرجند

تکنولوژی آموزشی

دانشیار

۱۴

حسن

رشیدی

دانشگاه علامه طباطبائی

علوم رایانه

استاد

۱۵

عیسی

رضایی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تکنولوژی آموزشی

استادیار

۱۶

سید عباس

رضوی

دانشگاه شهید چمران اهواز

برنامه ریزی آموزشی

استادیار

۱۷

محسن

روشنیان رامین

دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار

تکنولوژی آموزشی

استادیار 

۱۸

اسماعیل

زارعی زوارکی

دانشگاه علامه طباطبائی

تکنولوژی آموزشی

استاد

۱۹

طالب

زندی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

تکنولوژی آموزشی

استادیار

۲۰

حسین

زنگنه

دانشگاه بوعلی سینا

تکنولوژی آموزشی

استادیار

۲۱

احسان

طوفانی نژاد

علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

تکنولوژی آموزشی

استادیار

۲۲

خدیجه

علی آبادی

دانشگاه علامه طباطبائی

تکنولوژی آموزشی

دانشیار

۲۳

صابر

عظیمی

آموزش و پرورش و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار

تکنولوژی آموزشی

دانش آموخته دکتری

۲۴

سیدرسول

عمادی

دانشگاه شهید رجایی

تکنولوژی آموزشی

دانشیار

۲۵

مرتضی

فاضلی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان

علوم ارتباطات

دانش آموخته دکتری

۲۶

سید امید

فاطمی

دانشگاه تهران

مهندسی برق و کامپیوتر

دانشیار

۲۷

مصطفی

قادری

دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه ریزی درسی

دانشیار

۲۸

سید عبدالله

قاسم تبار

دانشگاه خوارزمی

تکنولوژی آموزشی

استادیار

۲۹

آتوسا

کلانتر هرمزی

دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

دانشیار

 ۳۰

علی

محبی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

برنامه ریزی درسی

استادیار

۳۱

رحیم

مرادی

دانشگاه اراک

تکنولوژی آموزشی

استادیار

۳۲

حمید رضا

مقامی

دانشگاه علامه طباطبائی

تکنولوژی آموزشی

استادیار

 33

حسن

ملکی

دانشگاه علامه طبایی

تکنولوژی آموزشی

استاد

34

معصومه کلانتریون علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی آموزش پزشکی استادیار

35

علی لطیفی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه فلسفه تعلیم و تربیت استادیار

36

یوسف

مهدوی نسب

دانشگاه خوارزمی

تکنولوژی آموزشی

استادیار

37

اکبر

مومنی راد

دانشگاه بوعلی سینا

تکنولوژی آموزشی

استادیار

38

سعید

میرواحدی

دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت گرایش کارآفرینی

استادیار 

39

داریوش

نوروزی

دانشگاه علامه طباطبائی

تکنولوژی آموزشی

دانشیار

40

احد

نویدی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

روانشناسی

دانشیار

41

منیژه

هوشمندجا

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

تکنولوژی آموزشی

استادیار

42

مهدی

واحدی

دانشگاه علامه طباطبائی

تکنولوژی آموزشی

استادیار

43

جلیل

یونسی

دانشگاه علامه طباطبائی

سنجش و اندازه گیری

دانشیار

44

رامین

نوظهوری

مدرس دانشگاه

برنامه ریزی درسی

دانش آموخته دکتری.

 

 

login