• بازطراحی سیستم مدیریت یادگیری و تولید درس‌افزار‌های آموزشی
 • سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تدوین مقررات، تربیت نیروی انسانی و دانشجومعلمان
 • ترکیب رویکرد آموزش حضوری و سیار در آموزش رسمی
 • سنجش و ارزشیابی و خودارزیابی در آموزش رسمی سیار
 • نقش کنشگران آموزشی و یادگیرندگان در آموزش رسمی سیار
 • ابعاد هنری و گرافیکی در آموزش رسمی سیار
 • مطالعات تطبیقی  آینده‌پژوهی در ایران و جهان
 • وضعیت پذیرش ادراکی کنشگران یادگیری سیار
 • طراحی و اجرای محیط یادگیری برای آموزش رسمی سیار
 • آموزش سیار در آموزش و پرورش، آموزش عالی و نهادهای رسمی
 • ملاحظات دینی، اخلاقی، فرهنگی و بومی در آموزش سیار
 • شاد: فرصت و چالش‌ها برای آموزش و یادگیری در بستر موبایل
 • بررسی ابعاد فنی و تکنیکی در نظام آموزش سیار
 • فناوری ‌ها ی نوظهور ( هوش مصنوعی،   وا قعیت  افزوده ،  اینترنت  اشیاء)
 • طراحی و اجرای سیستم مشارکتی
 • آسیب ‌شناسی کاربرد موبایل در آموزش  و تجارب زیسته  معلمان  و  اساتید
 • سایر موضوعات مرتبط با آموزش سیار در نظام رسمی