آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-11-25
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-11-30
تاریخ شروع همایش
1401-12-10 08:30
تاریخ پایان همایش
1401-12-11 12:30