محورهای مقالات رسیده درباره یادگیری سیار (ی س.) به شرح زیر می‌باشد. محورهای نزدیک به همدیگر یکبار نوشته می شود. این گزارش می تواند به محققین برای پوشش کامل اهداف همایش کمک نماید. رنگ های متفاوت بخاطر تمایز بین موضوعات قدیم و جدید است:

• عناصر و استاندارهای یادگیری سیار

• صلاحیت حرفه‌ای معلمان

• یادگیری سیار در پیش دبستان

• فرآیند یاددهی و یادگیری

• وضعیت حضور در ام ال

• ارزیابی نارسا خوان در شاد

• آموزش ترکیبی

• سنجش و ارزشیابی در ام ال

• نظریه فعالیت

فرصت وچالش موبایل برای کودکان

• تولید درس افزار

• مباحث ادراکی در یادگیری موبایلی

• روایت پژوهی از تجارب زیسته با تاکید بر کاربرد ی س.

• مشارکت و احتماعات یادگیری در ی س.

• هوش مصنوعی در ی س.

• راهکارهای توسعه ی س.

• ی س. و تاثیرش بر رضایتمندی مخاطبین

• آینده پژوهی با متاورس 

• مطالعه جامعه شناسانه از رضایت افراد با تاکید بر شاد

login