نکته:

ما در دوران کرونا از مفاهیم گوناگون و بعضاً مشابهی برای آموزش/ یادگیری مبتنی بر فناوری های نوین استفاده کردیم مانند آموزش/ یادگیری

مبتنی بر وب / برخط

الکترونیکی

از راه دور

همزمان و ناهمزمان

مبتنی بر کامپیوتر

مبتنی بر اجتماعات یادگیری

مجازی

فراگیر

سیار

به نظر شما یادگیری سیار از چه ویژگی متمایزی نسبت به بقیه برخوردار است؟

login