برگزار کنندگان: 

هسته پژوهشی یادگیری سیار

گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

دبیر علمی همایش: دکتر محمد رضا نیلی  02148393279 

دبیر اجرایی همایش: دکتر محمد جمشیدی 

دبیرخانه همایش/ آقای فرهادی: 09351131275

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.