اخبار مقالات
28 دی 1401
اخبار مقالات

محورهای مقالات رسیده به شرح زیر می‌باشد. محورهای نزدیک به همدیگر یکبار نوشته می شود. این گزارش می تواند به محققین برای پوشش کامل اهداف همایش کمک نماید. رنگ های متفاوت بخاطر تمایز بین موضوعات قدیم و جدید است:

• عناصر و استاندارهای یادگیری سیار

• صلاحیت حرفه‌ای معلمان

• یادگیری سیار در پیش دبستان

• فرآیند یاددهی و یادگیری

• وضعیت حضور در ام ال

• ارزیابی نارسا خوان در شاد

• آموزش ترکیبی

• سنجش و ارزشیابی در ام ال

• نظریه فعالیت

 

login